Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning gäller behandlingen av personuppgifter för våra privatkunders munhälsa.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Tandläkarna Åland som en del av Suomen Terveystalokoncernen (nedan ”Terveystalo”).

Tandläkarna Åland
Norragatan 17, 22100 Mariehamn, Åland
info@tandlakarna.ax
(018) 23 063

Terveystalos patientregister används gemensamt av yrkespersoner inom munhälsa som arbetar som självständiga yrkesutövare i Terveystalo.

I vilka syften behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter i följande syften:

 • Anordnande av behandling och tjänster som gäller munhälsa
 • Producering och rapportering om tjänster som gäller munhälsa
 • Bedömning av ändamålsenliga kontroller och behandlingsåtgärder för patienten och information om dessa med patientens samtycke
 • Mätning och säkerställande av vårdens kvalitet och effekt
 • Planering, utveckling och statistikföring av vår egen verksamhet
 • Fakturering och indrivning
 • Behandling av respons, officiella begäranden om utredningar och incidenter
 • Mätning av kundnöjdhet
 • Kommunikation om marknadsföring av nya tjänster och produkter
 • Utveckling av kundbetjäningen

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgiftsgrupper:

 • Basuppgifter
 • Uppgifter som gäller munhälsa och hälsa
 • Uppgifter som gäller välbefinnande
 • Uppgifter om tidsbokningar
 • Fakturerings- och betalningsuppgifter
 • Uppgifter som gäller respons, officiella begäranden om utredningar och incidenter
 • Uppgifter som gäller samtycken och förbud

Utifrån vilka grunder behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter utifrån serviceavtalet. Vår behandling av personuppgifter utgår i regel från ett serviceavtal son ingåtts mellan våra kunder och oss.

Som professionell inom hälsovården har vi en lagstadgad skyldighet att göra anteckningar i patientjournaler, varvid vi behandlar personuppgifter utifrån vår lagstadgade skyldighet.

Vår marknadsföring utgår från kundens samtycke. Kunden kan återkalla sitt samtycke när som helst.

Hur länge behandlar vi personuppgifter?

I regel lagrar vi kundens uppgifter enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009) i 12 år efter att en person har avlidit och om det inte finns information om detta i 120 år från födseln.

Uppgifter förknippade med offentlig begäran om utredning lagras i 12 år.

Uppgifter som gäller välbefinnande lagras i tre år. Om uppgifterna har överförts som en del av hälsouppgifterna lagras de lika länge som de övriga hälsouppgifterna.

Uppgifter som gäller respons lagras i fem år.

Varför samlar vi in personuppgifter?

I regel samlar vi in uppgifter från våra kunder och patienter eller deras företrädare. Vid behov samlar vi in uppgifter för anordnade av vård och tjänster av andra producenter av hälsovårdstjänster och försäkringsbolag.

Vem behandlar mina personuppgifter och vart utlämnar vi dem?

Personuppgifterna behandlas av yrkespersoner inom munhälsa som är självständiga yrkesutövare med anställningsförhållande eller yrkespersoner som arbetar via separata företag vid Terveystalo.

Personuppgifter utlämnas enligt 13 § i patientlagen enligt följande:

En annan verksamhetsenhet, organisation eller vårdenhet inom munhälsa eller en yrkesperson inom munhälsa

Personuppgifter som är nödvändiga för att ordna vård eller en undersökning kan med kundens samtycke lämnas ut till en instans som specificerats av kunden.

Till försäkringsbolag

Med stöd av lagen kan personuppgifter lämnas ut till försäkringsbolag.

Till myndigheter eller samfund som har laglig rätt att få uppgifter

Till domstol, annan myndighet eller annat samfund som har lagstadgad rätt att få uppgiften utlämnas uppgifter på skriftlig och detaljerad begäran, i regel i form av utlåtanden i den omfattning som det aktuella ärendet kräver.

Till patientens närmaste anhöriga eller en annan anhörig

Om vår kund är medvetslös eller vårdas för en orsak som kan jämföras med det kan de närmaste anhöriga får information om hälsotillståndet om man inte kan anta att det på kundens begäran är förbjudet att lämna ut uppgifter.

Utlämnande av uppgifter om en avliden person

Tystnadsplikten och integritetsskyddet fortsätter att gälla efter att en person har avlidit. Därmed utlämnar vi inte heller en avliden persons uppgifter utan laglig grund.

I forskningssyfte

I fråga om utlämnande av uppgifter som ingår i journalhandlingar för vetenskaplig forskning gäller vad som bestäms i 13 § 4 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter. För annan användning av hälsoinformation i forskningssyfte krävs kundens samtycke.

Behandlingen av personuppgifter kan läggas ut till koncernbolag och/eller utomstående tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgifter för Terveystalos räkning och enligt Terveystalos anvisningar.

Personuppgifter behandlas inte utanför EU-/EES-området.

Vilka rättigheter som gäller dataskydd har våra kunder?

Rätt att få insyn i personuppgifter

Våra kunder har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter och bekanta sig med uppgifter som gäller dem själva (begäran om insyn). En begäran om insyn ska göra skriftligen med vår blankett för begäran om insyn på vårt verksamhetsställe. Du hittar blanketten för begäran om insyn på vår webbplats eller så kan du be om den vid kundbetjäningen på vårt verksamhetsställe.

Rätt att få uppgifter korrigerade

Våra kunder har rätt att få felaktiga och bristfälliga uppgifter korrigerade. Begäran om korrigering ska göra skriftligen på vårt verksamhetsställe. Du hittar blanketten för begäran om korrigering på vår webbplats eller så kan du be om den vid kundbetjäningen på vårt
verksamhetsställe.

Rätt att få uppgifter avlägsnade

Kunden har rätt att begära om avlägsnande av uppgifter. Begäranden om avlägsnande genomförs i den utsträckning som lagstiftningen möjliggör. Eventuella begäranden omavlägsnande bedöms fallspecifikt. Till exempel i fråga om hälsotillstånd har vi en lagstadgad skyldighet att lagra uppgifter enligt förordningen om journalhandlingar.

Rätt att begränsa behandling

Våra kunder har rätt att begära om begränsning av behandling om vår kund bestrider riktigheten av dina personuppgifter. Då begränsas behandlingen av personuppgifter medan utredningen pågår.

Återkalla ett samtycke

Då behandlingen av personuppgifter utgår från samtycke av vår kund, kan vår kund när som helst återkalla sitt samtycke. Samtycke kan återkallas genom att man kontaktar verksamhetsställets kundbetjäning.

Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten

Våra kunder har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om de upplever att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen.

Begäranden som gäller rättigheter ska skickas till info@tandlakarna.ax.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Terveystalo använder ändamålsenliga fysiska, tekniska och administrativa metoder för att skydda uppgifterna mot missbruk. Till dessa metoder hör bland annat kontroll och filtrering av kommunikationen i informationsnätverk, användning av krypteringsteknik och säkra
apparatutrymmen, ändamålsenlig passagekontroll, kontrollerat beviljande och övervakning av användarrättigheter, undervisning av personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt riskhantering vid planering, genomförande och underhåll av våra tjänster. Terveystalo väljer sina underleverantörer med stor noggrannhet och sörjer genom avtal och andra arrangemang för att även underleverantörerna behandlar uppgifterna i
enlighet med lagstiftningen och god dataskyddspraxis.

Kontaktpersoner

Dataskyddsansvarig
tietosuojavastaava@terveystalo.com

Patientombudsman
potilasasiamies@terveystalo.com

En frisk mun viagra sverige och tander cialis sverige betyder ofta kamagra sverige en frisk kropp